<nav id="5irf9"><code id="5irf9"></code></nav>
  <var id="5irf9"></var>
 •  

  ? 2020 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrze?one

  Firma Caterpillar jest w?a?cicielem wszystkich praw autorskich do tekstu, obrazów graficznych i oprogramowania nale??cego do firmy Caterpillar i niniejszym upowa?nia U?ytkownika do elektronicznego kopiowania dokumentów opublikowanych na tej stronie wy??cznie do celów przesy?ania lub wy?wietlania informacji. Bez pisemnej zgody firmy Caterpillar nie wolno wykonywa? kopii lustrzanych, modyfikowa? ani w inny sposób zmienia? plików udost?pnionych na tej stronie w celu ich rozpowszechniania lub druku zawartych na niej informacji. Z wyj?tkiem sytuacji opisanej powy?ej nie jest udzielana ?adna licencja ani prawo dotycz?ce praw autorskich, patentów lub znaków handlowych firmy Caterpillar.

  CAT, CATERPILLAR, odpowiadaj?ce im znaki towarowe, ?ó?ty kolor "Caterpillar Yellow" oraz element graficzny POWER EDGE, a tak?e wizerunek firmy i produktów u?ytych w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie wolno ich wykorzystywa? bez pozwolenia. Cat i Caterpillar s? zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629, USA.

  Informacje prawne

  Informacje tutaj zawarte, w tym tekst, obrazy i ??cza s? PODANE W STANIE "AKTUALNYM STANIE" PRZEZ FIRM? CATERPILLAR INC. WY??CZNIE DLA WYGODY JEJ DEALERóW ORAZ KLIENTóW, BEZ UDZIELANIA ?ADNEJ GWARANCJI JAWNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM MI?DZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNO?CI DO CELóW HANDLOWYCH, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONYCH CELóW I NIENARUSZANIA PRAW OSóB TRZECICH. Firma Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialno?ci za b??dy i pomy?ki zawarte w tej publikacji lub w innych dokumentach, do których si? ona odwo?uje lub do których zawiera ??cza. Niniejsza publikacja mo?e zawiera? niedok?adno?ci techniczne oraz inne, a niektóre opisane w niej produkty lub us?ugi mog? by? niedost?pne w danym rejonie. Informacje podlegaj? okresowym zmianom, a firma Caterpillar mo?e w dowolnej chwili zmieni? produkty i us?ugi opisane w niniejszej publikacji. Przed podj?ciem decyzji na podstawie niniejszej publikacji nale?y skontaktowa? si? z lokalnym dealerem Caterpillar w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  W przypadku przesy?ania do firmy Caterpillar w?asnych komentarzy, pytań, sugestii, pomys?ów itp. zwi?zanych z niniejsz? stron? internetow? lub produktami i us?ugami firmy Caterpillar, u?ytkownik wyra?a zgod? na traktowanie tych informacji jako jawnych, a firma Caterpillar nie ma obowi?zku na nie odpowiada? i mo?e w dowolny sposób reprodukowa?, u?ywa?, ujawnia? i rozpowszechnia? te informacje bez ograniczeń, w tym mi?dzy innymi u?ywa? ich do projektowania, produkcji oraz reklamowania produktów.

  Strony dodatkowe
  Strony mog? zawiera? ??cza do innych stron internetowych lub zasobów nale??cych do stron trzecich ("Strony dodatkowe"). Informacje o Stronach dodatkowych s? udost?pniane wy??cznie jako udogodnienie. Takie Strony dodatkowe nie s? kontrolowane przez firm? Caterpillar i firma Caterpillar nie jest w ?aden sposób odpowiedzialna za materia?y znajduj?ce si? na takich stronach oraz w ?aden sposób nie zatwierdza materia?ów znajduj?cych si? na takich Stronach dodatkowych; obejmuje to wszelkie informacje lub materia?y znajduj?ce si? na takich Stronach dodatkowych. Podczas korzystania z takich Stron dodatkowych nale?y samodzielnie podejmowa? decyzje o kontynuowaniu lub przerwaniu procesu.

  青青草原久久99大伊人